Greenhouse Gas Management Online Certificate Program

NOTE: Reviews of applications to the Graduate Certificate in Greenhouse Gas Management program have been suspended temporarily while the program is being updated to reflect changes being undertaken by the Biden Administration.

The Graduate Certificate in Greenhouse Gas Management is designed to prepare students professionally to contribute to a new low carbon world. The United Nations' Paris Agreement is now in effect and calls for significant short-term and drastic long-term reductions of greenhouse gas (GHG) emissions. Such efforts require a new generation of highly-trained GHG managers. The George Washington University has partnered with the Greenhouse Gas Management Institute, the preeminent organization in the world for GHG management training, to create this customized graduate program, a one-of-a-kind certificate not available anywhere else.

Many countries are establishing market-based mechanisms and other policies to reduce emissions. There are now over thirty existing and developing carbon markets. In the United States, the Regional GHG Initiative (RGGI) and the California Air Resources Board (CARB) represent two major efforts at regulated GHG reporting and management programs. The EPA's Clean Power Plan will regulate GHG emissions from the electric power generation sector and allows for regional cap-and-trade systems.

In response to the demand for mitigation, approximately 40,000 entities around the world quantify and report GHG emissions or removals. Many want to minimize emissions; others report to mandatory programs or want to be ready to make disclosures when those are required. Still others want to gain competitive advantage, improve their energy efficiency, or demonstrate that they take environmental issues seriously and be recognized for their efforts. A growing number of large corporations put an internal price on carbon when evaluating business opportunities.

GHG certThis online graduate certificate program provides a powerful means to acquire up-to-date knowledge of the technical facets associated with managing GHG emissions using globally-applicable standards. Specifically, the program addresses the measurement, reporting, analysis, reduction, trading, and verification of GHG emissions. It is conducted as an online program available globally. The inaugural class begins January 2017.

The program is designed for aspiring and existing environmental and energy managers and other professionals in industrial, business, or government organizations. It will provide the policy and technical knowledge, skills, and abilities needed to understand and act on the GHG implications of energy management decisions to improve environmental performance and create new business opportunities. Graduates of the program will be able to measure, analyze, and report emissions related to energy use and to apply cost-effective energy management principles that reduce GHG emissions.

Students will learn the engineering, economic, legal, and logistical considerations for implementing GHG management in compliance with existing and planned GHG mitigation policy from internationally recognized leaders in this field.

Topics covered in the program include:

 • GHG management in the context of the challenges posed by climate change
 • Fundamental concepts of GHG accounting
 • Methods for estimating GHG emissions, with emphasis on energy-related activities
 • Project-level mitigation through energy efficiency and renewable energy
 • Mitigation policies and programs, including carbon markets
 • GHG management data systems and reporting
 • Verifying emissions and emission reductions

Program online për çertifikim në nivelin diplomik në menaxhimin e gazërave të efektit serë

Çertifikimi diplomik në menaxhimin e gazërave të efektit serë është dizajnuar për të përgaditur studentët në mënyrë profesionale që të kontribojnë drejtë së ardhmes me sa më pak karbon. Marrëveshja e Parisit e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) është miratuar nga 195 shtete në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike drejtuar Palëve në vitin 2015. Marrëveshja e Parisit bën thirrje për reduktim të konsiderueshëm të emetimeve të gazërave të efektit serrë në periudhën afatshkurtë dhe afatgjatë. The George Washington University në partneritet me Institutin për Menaxhimin e Gazërave të Efektit Serë, organizatë e cila shquhet në botë për trajnimin që ofron në fushën e menaxhimit të këtij gazi, kanë krijuar këtë program të përshtatshëm të nivelit diplomik, duke ofruar një çertifikatë unike që nuk është e mundshme askund tjetër.

Shumë vende kanë krijuar mekanizma të bazuar në treg dhe politika të tjera për të reduktuar këto emetime. Tani ka mbi tridhjetë tregje ekzistuese të karbonit, si dhe aso në zhvillim e sipër. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Iniciativa Rajonale e Gazërave të Efektit Serë dhe Bordi i Resurseve Ajrore të Kalifornisë paraqesin dy përpjekje të mëdha në rregullimin e raportimit dhe menaxhimit të gazërave të efektit serë. Plani i Energjisë së Pastër i Agjensionit për Mbrojtjen e Mjedisit në SHBA do të rregullojë emetimet e gazërave nga sektori i gjenerimit të energjisë elektrike, si dhe lejon zhvillimin e sistemeve rajonale cap-and-trade.

Në përgjigje të kërkesës për reduktim të emetimeve, rreth 40,000 subjekte në mbarë botën masin dhe raportojnë emetimet apo mënjanimet e gazërave të efektit serë. Shumë prej tyre duan të minimizojnë emetimet; të tjerët raportojnë te programet e detyrueshme, ose duan të jenë të gatshëm të shpalosin informacione kur ato janë të nevojshme. Ndërkaq, disa të tjerë duan të fitojnë përparësi konkurruese, të përmirësojnë efiçiencën e tyre të energjisë, ose të demonstrojnë se çështjet mjedisore kanë rëndësi të veçantë për ta dhe kërkojnë të njihen për përpjekjet e tyre. Një numër gjithmonë në rritje i korporatave të mëdha vënë një çmim të brendshëm të karbonit gjatë vlerësimit të mundësive të biznesit.


Ky program çertifikues online shërben si një mjet i fuqishëm për të fituar njohuri moderne për aspektet teknike që i përkasin menaxhimit të emetimeve të gazërave të efektit serë duke përdorur standarde të zbatueshme globalisht. Në mënyrë të veçantë, programi trajton matjen, raportimin, analizimin, reduktimin, tregëtimin dhe verifikimin e emetimeve të gazërave të efektit serë. Programi zhvillohet përmes internetit dhe është i qasshëm globalisht. Klasa inauguruese fillon në janar të vitit 2017.

Programi është i dizajnuar për ata që janë, apo aspirojnë të jenë, menaxherë të mjedisit dhe të energjisë, si dhe profesionistë të tjerë në organizata industriale, biznesi, apo ato qeveritare. Ky program do të ofrojë njohuri teknike, njohuri të politikave publike, si dhe aftësi të nevojshme për të kuptuar dhe vepruar ndaj pasojave të këtyre gazërave gjatë marrjes së vendimeve në menaxhimin e energjisë për të përmirësuar performancën mjedisore dhe për të krijuar mundësi të reja biznesi. Të diplomuarit nga ky program do të jetë në gjendje të masin, analizojnë dhe raportojnë emetimet e lidhura me përdorimin e energjisë dhe të aplikojnë parimet me kosto efektive të menaxhimit të energjisë që reduktojnë emetimin e gazërave të efektit serë.

Studentët do ta mësojnë anën inxhinierike, ekonomike, ligjore dhe logjistike për menaxhimin e gazërave të efektit serë në përputhje me politikat ekzistuese dhe atyre të planifikuara për minimizimin e këtyre gazërave nga udhëheqës të pranuar ndërkombëtarisht në këtë fushë.

 

Temat e përfshira në program janë:

• Menaxhimi i gazërave të efektit serë në kontekstin e sfidave të paraqitura nga ndryshimi global i klimës
• Konceptet themelore të kontabilitetit të gazërave të efektit serë
• Metodat për vlerësimin e emetimit të gazërave, me theks të veçantë në aktivitetet energjetike
• Reduktimi i emetimeve përmes efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtërishme
• Politikat dhe programet per reduktimin e emetimeve, duke përfshirë tregjet e karbonit
• Sistemet e të dhënave për menaxhimin dhe raportimin e gazërave të efektit serë
• Verifikimi i emetimeve dhe mënyrat reduktuese


Programi do të ligjërohet në gjuhën angleze.

تم تصميم شهادة الدراسات العليا في إدارة غازات الاحتباس الحراري لإعداد الطلاب مهنيا للمساهمة في المستقبل منخفض الكربون. اتفاق الأمم المتحدة بباريس، وافقت عليه 195 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لسنة 2015. ويدعو اتفاق باريس للمدى القصير والطويل إلى تخفيض مهم من غازات الاحتباس الحراري. وقد تعاونت جامعة جورج واشنطن مع  معهد إدارة غازات الاحتباس الحراري، المنظمة البارزة في العالم لتدريب إدارة غازات الاحتباس الحراري، لإنشاء هذا برنامج المتخصص للدراسات العليا، و هو شهادة فريدة من نوعها لا تتوفر في أي مكان آخر.

 

قامت العديد من البلدان بإنشاء آليات مبنية على دراسة السوق وغيرها من السياسات للحد من انبعاث الغازات. وهناك الآن أكثر من ثلاثين سوق كربون قائم و أسواق أخرى في طور التشييد. في الولايات المتحدة، المبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري (RGGI) ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB) تمثلان اثنين من الجهود الكبيرة في البرامج المنظمة لإعداد وإدارة غازات الاحتباس الحراري. برنامج EPA للطاقة النظيفة سينظم  انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع توليد الطاقة الكهربائية، وسيسمح لبناء أنظمة cap-and-trade إقليمية.

 

وردا على طلب التخفيف، ما يقرب من 40000 من الوحدات في جميع أنحاء العالم تقوم بتقييم و إعداد تقارير انبعاث أو إزالة غازات الاحتباس الحراري. تريد الكثير من الأطراف الحد من الانبعاثات؛ البعض الآخر يقدم تقريرا بناء على برامج إلزامية أو يريد أن يكون على استعداد لتقديم الإفصاحات عند الطلب. أما البعض الآخر فيريد اكتساب ميزة تنافسية، وتحسين فعالية استخدام الطاقة، أو تثبت أنها تأخذ القضايا البيئية على محمل الجد ويتم الاعتراف بتلك الجهود. يقوم عدد متزايد من الشركات الكبيرة بتحديد سعر داخلي للكربون عند تقييم الفرص التجارية.

 

هذا البرنامج لشهادة الدراسات العليا عبر الإنترنت يوفر وسيلة قوية للحصول على معارف عصرية من الناحية التقنية المرتبطة بإدارة انبعاث غازات الاحتباس الحراري باستخدام معايير عالمية. على وجه التحديد، يتناول البرنامج القياس، وإعداد التقارير، والتحليل، والحد، والتجارة، والتحقق من انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وتتم هذه الشهادة كبرنامج على شبكة الإنترنت متاحة على الصعيد العالمي. تبدأ الدفعة الأولى في يناير 2017.

 

تم تصميم هذا البرنامج لمديري البيئة والطاقة الحاليين و المقبلين وغيرهم من المهنيين في المنظمات الصناعية، والأعمال التجارية، أو المؤسسات الحكومية. وسوف توفر هذه الشهادة معارف تقنية و تنظيمية و المهارات والقدرات اللازمة للفهم و العمل على على آثار غازات الاحتباس الحراري على قرارات إدارة الطاقة من أجل تحسين الأداء البيئي، وخلق فرص عمل جديدة. سوف يكون خريجو هذا البرنامج قادرين على قياس وتحليل وإعداد التقارير حول الانبعاثات المرتبطة باستخدام الطاقة وتطبيق مبادئ إدارة الطاقة الفعالة من حيث التكلفة التي تقلل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

 

وسوف يتعلم الطلاب الأبعاد الهندسية و الاقتصادية والقانونية واللوجستيكية لتفعيل إدارة غازات الاحتباس الحراري من خلال تطبيق سياسات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري القائمة والمخطط لها من طرف المدراء المعترف بهم دوليا في هذا المجال.

 

الموضوعات التي يتم تناولها في البرنامج تهم ما يلي:

 

إدارة غازات الاحتباس الحراري في سياق التحديات التي يفرضها تغير المناخ

المفاهيم الأساسية للمحاسبة في مجال غازات الاحتباس الحراري

طرق تقدير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع التركيز على الأنشطة المتعلقة بالطاقة

مشارع التخفيف من خلال فعالية الطاقة والطاقة المتجددة

سياسات وبرامج التخفيف، بما في ذلك أسواق الكربون

نظم إدارة البيانات و إعداد التقارير الخاصة بغازات الاحتباس الحراري

التحقق من الانبعاثات وخفض الانبعاثات

 

গ্রিন হাউজ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট এ গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়েছে লো কার্বন পৃথিবীতে শিক্ষার্থীদের পেশাগত ভাবে অবদান রাখার জন্য। জাতিসংঘের প্যারিস চুক্তি এখন কার্যকর হয়ে গেছে এবং সেই সাথে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এধরণের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য দরকার নতুন প্রজন্মের উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রিন হাইস গ্যাস ম্যানেজার। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি গ্রিন হাউজ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট এর সাথে অংশীদার হয়েছে যাতে করে এক ধরনের কাস্টমাইজড গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে পারে যা অন্য কোথাও সম্ভব না। 

অনেক দেশ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য বাজারভিত্তিক পদ্ধতি ও অন্যান্য নিয়ম চালু করেছে। বর্তমানে ত্রিশের বেশি সমসাময়িক ও ক্রমবর্ধমান কার্বন বাজার রয়েছে। ইউএসএ তে রিজিওনাল গ্রিন হাউজ গ্যাস ইনিশিয়েটিভ এবং ক্যালিফোর্নিয়া এয়ার রিসোর্স বোর্ড – এ দুই সংস্থা গ্রিন হাউজ গ্যাস নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইপিএ এর ক্লিন পাওয়ার প্ল্যান ইলেক্ট্রিক পাওয়ার জেনারেশন থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্য সুগম করবে।  

মিটিগেশন চাহিদা অনুসারে প্রায় ৪০০০০ উৎস থেকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হয়। অনেকে এই নিঃসরণ কমাতে চায়, আর অন্যান্যরা বাধ্যতামূলক প্রোগ্রামে রিপোর্ট করে। এর পরেও বাকিরা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা চায়, শক্তির কার্যকরিতা বাড়াতে চায়, অথবা তুলে ধরতে চায় যে তারা পরিবেশগত  ইস্যুগুলো সিরিয়াসলি নিয়ে থাকে এবং বানিজ্যিক সুবিধা পর্যালোচনার জন্য উল্লেখযোগ্যক সংখ্যক বড় কর্পোরেশন অভ্যন্তরীণ মূল্য নির্ধারন করে থাকে।    

অনলাইন গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম হলো  গ্রিন হাউজ গ্যাস কমানোর জন্য বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড ও  প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমসাময়িক জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম। বস্তুতপক্ষে এই প্রোগ্রাম পরিমাপণ, রিপোর্টিং, পর্যবেক্ষণ, প্রশমন, বানিজ্যিকিকরণ এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ তুলে ধরে থাকে।  এটা বৈশ্বিকভাবে একটি অনলাইন প্রোগ্রাম হিসেবে পরিচালিত হয়। এর প্রথম ক্লাস চালু হবে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে। 

প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা হয়েছে উৎসাহী ইনভায়রনমেন্টাল ও এনার্জি ম্যানেজার এবং ইন্ডাস্ট্রি, ব্যবসা ও সরকারি প্রফেশনালদের জন্য। এটি পলিসি ও কারিগরি জ্ঞান প্রদান করবে যাতে করে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে পরিবেশগত পারফরমেন্স ও নতুন ব্যবসার সুযোগ বাড়ানো যায়। এই প্রোগ্রামের গ্র্যাজুয়েটধারীরা গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য নিঃসরণ সংক্রান্ত তথ্য পরিমাপ, পর্যবেক্ষণ, এবং রিপোর্ট করতে পারবে যেন কস্ট ইফেক্টিভ এনার্জি ম্যানেজমেন্ট নীতি প্রয়োগ করা যায়। 

শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লিডারদের কাছ থেকে পলিসির সাথে কমপ্লায়েন্ট যাতে হয় সেই অনুসায়ী গ্রিন হাউজ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট  ইঞ্জিনিয়ারিং, ইকোনোমিক, আইন ও যুক্তিনির্ভর চিন্তা করা শিখতে পারবে।  

এই প্রোগ্রামে যেসব বিষয়বস্তু থাকবে তা হলোঃ 

 • জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গ্রিন হাউজ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট 

 • গ্রিন হাউজ গ্যাস পরিসংখ্যান বিষয়ক মৌলিক ধারণা 

 • এনার্জি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে জোর দিয়ে গ্রিন হাউজ গ্যাস পরিমাপের পদ্ধতি 

 • এনার্জি ইফিশিয়েন্সি ও নবায়নযোগ্য এনার্জির প্রজেক্ট লেভেল মিটিগেশন 

 • কার্বন মার্কেট সহ মিটিগেশন পলিসি ও প্রোগ্রাম 

 • গ্রিন হাউজ গ্যাস ম্যানেজমেন্ট ডাটা সিস্টেম ও রিপোর্টিং 

 • নিঃসরণ এবং নিঃসরণ প্রশমন যাচাইকরণ 

Descripción del programa

El Certificado de Postgrado en Gestión de Gases de Efecto Invernadero está diseñado para preparar a los estudiantes en contribuir de una manera profesional con la reducción de emisiones de carbono. El acuerdo de Paris de las Naciones Unidas, fue aprobado por 195 países en la Conferencia  de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en el 2015 (COP 21). EL acuerdo de Paris, enfatiza en reducir significativamente a corto y largo plazo los Gases de Efecto Invernadero (GEI). The George Washington University en colaboración con The Greenhouse Gas Management Institute, considerada como la organización más importante del mundo en Gestión de GEI, han trabajado en conjunto para crear este programa personalizado, único en su clase y que no está disponible en ningún otro lado en el mundo.

Muchos países están estableciendo mecanismos basados en el mercado y otras políticas para reducir las emisiones. En la actualidad, hay mas de 30 mercados de emisiones carbono existentes y en desarrollo. En los Estados Unidos, la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (The Regional Greenhouse Gas Initiative) y la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board), se consideran como dos grandes esfuerzos en programas de información y gestión en la regulación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). El plan de energía limpia implementado por La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency), regulará las emisiones de GEI en el sector de generación de energía eléctrica y permitirá aplicar incentivos económicos para controlar estos contaminantes.

En respuesta a la demanda para mitigar los Gases de Efecto Invernadero, cerca de 40,000 entidades de todo el mundo cuantifican y reportan las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Muchos tienen como objetivo reducir las emisiones al mínimo, otras entidades reportan a las organizaciones encargadas de controlar las emisiones de GEI y otras buscan estar preparadas para hacer reportes en control de emisiones cuando estas sean necesarias. Otras entidades quieren obtener una ventaja competitiva, mejorando su eficiencia energética, o demostrar que tienen un profundo compromiso en cuestiones ambientales y que esos esfuerzos sean reconocidos. Cada día, un mayor número de corporaciones establece un precio para las emisiones de carbono y abrir oportunidades de negocio.

Este certificado en línea proporciona solidos fundamentos para adquirir los conocimientos más actualizados en temas relacionados con la gestión de Gases de Efecto Invernadero con el uso de normas estandarizadas que aplican a nivel mundial. En concreto, el programa aborda la medición, informe, análisis, reducción, comercio y verificación de Gases de Efecto Invernadero. Este programa estará disponible en cualquier parte mundo y tendrá inicio en enero de 2017.

El programa está diseñado para aspirantes y profesionistas en materia del medio ambiente, energía, sector industrial, comercio y gobierno. Además, proporcionará los conocimientos necesarios en temas políticos y técnicos para comprender y actuar sobre las repercusiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y mejorar la gestión energética y desempeño ambiental para crear nuevas oportunidades de negocio. Los graduados del programa serán capaces de medir, analizar y reportar las emisiones causadas por la generación y consumo de energía y aplicar principios de gestión de energía que sean rentables para reducir los Gases de Efecto Invernadero.

Los estudiantes aprenderán los aspectos de ingeniería, económicos, legales y logísticos para implementar herramientas de gestión de Gases de Efecto Invernadero en conjunto con políticas de mitigación vigentes, incluyendo mercados de carbono, gestión de datos y presentación de informes de Gases de Efecto Invernadero que se encuentran reconocidas por expertos en el área en todo el mundo.

Los temas abordados en el programa incluyen:

 • Gestión de Gases de Efecto Invernadero en el contexto de los retos establecidos por el cambio climático
 • Conceptos fundamentales de contabilidad de Gases de Efecto Invernadero
 • Métodos de estimación de Gases de Efecto Invernadero, con énfasis en actividades relacionadas con energía
 • Reducción de emisiones en proyectos por medio de eficiencia energética y energías renovables
 • Políticas y programas de reducción de Gases de Efecto Invernadero, incluyendo mercados de carbono.
 • Gestión de datos y presentación de informes de Gases de Efecto Invernadero
 • Control y reducción de emisiones

El programa será impartido en Ingles 

دوره مدیریت گازهای گلخانه ای همراه با اعطای مدرک معتبر

محتویات دوره

این دوره ی فوق حرفه ای در راستای آماده سازی دانشجویان برای تحقق آینده ای با گازهای گلخانه ای کمتر طراحی شده است.

در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی تاریخی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، و پایدار توسط 195 کشور مورد توافق قرار گرفت

دانشگاه جورج واشنگتن با همکاری موسسه ی مدیریت گازهای گلخانه ای (پیشتاز در ارائه ی دوره های مدیریت گازهای گلخانه ای) ، طراحی این دوره ی ویژه و منحصر به فرد را به عهده داشته اند.

بسیاری از کشورها راه اندازی مکانیسم بازار کربن و همچنین قانونگذاری جدید در راستای توافق نامه ی پاریس را آغاز کرده اند.هم اکنون بیش از سی بازار معامله ی کربن در دنیا وجود دارد. در راستای تحقق کاهش تولید گازهای گلخانه ای ، در حدود ۴۰٫۰۰۰ نهاد در سراسر جهان به کار اندازه گیری و کاهش گازهای گلخانه ای مشغولند.

بسیاری از آنها به دنبال به حداقل رساندن میزان انتشار این گازها و بسیاری دیگر به دنبال گزارش میزان انتشار گازها به مراجع قانونی هستند. بعضی دیگر به دنبال رقابت و درآمدزایی، بهینه سازی مصرف انرژی، و عده ای دیگر به دنبال اهداف ارزشمند محیط زیستی خود هستند.

مدرک معتبر مدیریت گازهای گلخانه ای ابزار و دانش لازم در این رشته ی مدیریت را برای شما فراهم خواهد آورد. در این دوره ی آموزشی با اندازه گیری، گزارش نویسی، آنالیز داده ها، روشهای کاهش و بازارهای کربن آشنا خواهید شد. این دوره ی بین المللی از ابتدای سال میلادی ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد.

این دوره ی تخصصی برای مدیران عرصه ی انرژی و محیط زیست، و بقیه ی فعالان صنعتی و دولتی ساخته شده است. دارندگان این مدرک خواهند توانست به اندازه گیری، تهیه ی گزارش و تحلیل داده های گازهای گلخانه ای مشغول شوند. شرکت کنندگان با محتویات اقتصادی، مهندسی، حقوقی و استراتژیک مرتبط، زیر نظر استادان مجرب و بین المللی آشنا خواهند شد.

محتویات دوره

 • ـ مدیریت گازهای گلخانه ای

 • ـ حسابداری در بازارهای کربن

 • ـ روشهای اندازه گیری گازها گلخانه ای

 • ـ روشهای بهینه سازیی

 • ـ کنترل داده ها و گزارش نویسی

 • ـ کنترل و تایید صحت کاهش میزان انتشار گازها

ثبت نام کنید 

Beschreibung des Programms
 
Das Diplom in Treibhausgas-Management wurde entwickelt um Studenten beruflich vorzubereiten damit sie zu einer neuen kohlenstoffarmen Welt beitragen. Das Pariser Abkommen der Vereinten Nationen ist nun in Kraft gesetzt worden und fordert erhebliche kurzfristige und drastische langfristige Reduzierungen der Treibhausgasemissionen. Solche Leistungen erfordern eine neue Generation von hochqualifizierten Managern. Die George Washington University hat eine Partnerschaft mit dem Greenhouse Gas Management Institute etabliert, das bekannt ist als die weltweit führende Organisation für die Ausbildung von Treibhausgas-Managern. Diese Partnerschaft bietet ein maßgeschneidertes Programm für die Ausbildung von Treibhausgas-Managern, das ein einzigartiges und sonst nirgendwo anders erhältliches Diplom ist.
 
Viele Länder fördern marktbasierte Mechanismen und andere Maßnahmen zur Emissionsminderung. Es gibt mittlerweile mehr als 30 bestehende und sich entwickelnde CO2-Märkte. In den Vereinigten Staaten gibt es zurzeit zwei wichtige Initiativen um Treibhausgas Berichterstattungen und Managementprogramme, nämlich die Regional GHG Initiative (RGGI) und die California Air Resources Board (CARB) umzusetzen. Der „Clean Power Plan“ der Umweltschutzbehörde der Vereinigten Staaten regelt die Treibhausgasemissionen aus dem Stromerzeugungssektor und ermöglicht regionalen Emissionsrechtehandel. 
 
Als Reaktion auf die Nachfrage nach Abschwächung quantifizieren und berichten rund 40.000 Unternehmen weltweit ihre Treibhausgasemissionen oder Entsorgung. Viele wollen Emissionen minimieren, andere berichten an vorgeschriebene Programme oder möchten sich vorbereiten Angaben zu machen, sobald diese erforderlich werden. Andere wollen Wettbewerbsvorteile gewinnen, ihre Energieeffizienz verbessern oder zeigen, dass sie Umweltfragen ernst nehmen und für ihre Bemühungen anerkannt werden. Eine wachsende Zahl von großen Unternehmen bewerten ihre Geschäftsmöglichkeiten mit einem internen CO2 Aufschlag. 
 
Dieses Online-Diplom-Programm bietet eine leistungsfähige Möglichkeit um zeitgemäßes Wissen über die technischen Facetten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Treibhausgasemissionen nach weltweit geltenden Standards zu erwerben. Das Programm richtet sich insbesondere nach der Messung, Berichterstattung, Analyse, Reduzierung, Überprüfung und mit dem Handel der Treibhausgasemissionen aus. Das Online-Programm wird weltweit zur Verfügung gestellt und der erste Kursus beginnt im Januar 2017.
 
Das Programm ist für angehende Umwelt- und Energiemanager und Fachleute in Industrie-, Gewerbe- oder Regierungsorganisationen entworfen. Die Strategie, sowie technische Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich sind um die Treibhausgas-Implikationen von Entscheidungen des Energiemanagements zu verstehen, sowie zu handeln, um die Umweltleistung zu verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, dafür wird dieses Programm angeboten. Die Absolventen des Programms werden in der Lage sein, Emissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch zu messen, zu analysieren und zu beurteilen, sowie kostengünstige Energiemanagementprinzipien anzuwenden, die die Treibhausgasemissionen reduzieren.
 
Die Studenten lernen die technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und logistischen Überlegungen für die Umsetzung des Treibhausgas-Managements. In Übereinstimmung mit der bestehenden und geplanten Treibhausgasemissionspolitik werden Studenten von international anerkannten Spezialisten unterrichtet.
 
Programm Themen:
 
Treibhausgas-Management im Zusammenhang mit den Herausforderungen des Klimawandels
Grundlegende Konzepte der Treibhausgas-Berichte
Methoden zur Einschätzung der Treibhausgasemissionen mit energiebezogenen Aktivitäten als Schwerpunkt 
Projekte bezogene Erkenntnisse für die Reduzierung von CO2 durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien
Mitigation Rechtlinien und Programme, einschließlich der CO2-Märkte
Treibhausgas-Management-Datensysteme und Berichterstattung
Überprüfung der Emissionen und Emissionssenkungen
 

תעודת ניהול גזי חממה – תוכנית לימודים דרך האינטרנת

תעודת ההתמחות בניהול גזי החממה נועדה להכין תלמידים ותלמידות בצורה מקצועית לתרום לעתיד מופחת של פחמן.הסכם פריז אושר על ידי 195 מדינות בועידת האקלים של האו"ם ב-2015. הסכם פריז קורא להפחתה משמעותית של פליטת גזי החממה בטווח הקצר וגם הארוך.אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון יצרה שותפות עם המכון לניהול גזי חממה, הארגון המוביל בעולם להכשרת ניהול גזי חממה, כדי ליצור תוכנית התמחות יחודית זו והיא יחידה במינה בעולם.

מדינות רבות יוצרות מנגנונים מבוססי שוק ואסטרטגיות שונות להפחתת פליטות גזים. ישנם כעת יותר משלושים שווקים קיימים  ושווקים מתפתחים  של פחמן. בארצות הברית, הארגונים  יוזמה אזורית לגז החממה (RGGI) וועד משאבי אויר של קליפורניה (CARB) מייצגים שני מאמצים רבים של תוכניות ניהול ודיווח. תוכנית ה"כוח הנקי" של המשרד להגנת הסביבה האמריקאני (EPA’s Clean Power Plan) מהווה רגולציה לתוכנית צריכת החשמל  וויסות פליטות גזי חממה ממגזר  יצרני החשמל ותאפשר לתפעל מערכות תפיסה ומסחר (cap-and-trade) .

בתגובה לדרישה להפחתת הסיכון לאקלים, כ40,000 ישויות ברחבי העולם מודדות ומדווחות על פליטות או הפחתות של גזי חממה. רבים רוצים לצמצם פליטות; אחרים מדווחים על תוכניות חובה או רוצים להיות מוכנים כאשר ידרשו לכך. אחרים  רוצים להשיג יתרון תחרותי, לשפר את יעילות האנרגיה שלהם או להדגים כי הם לוקחים  את איכות הסביבה ברצינות, וניתן לזהות את מאמציהם. מספר הולך וגדל של חברות גדולות במשק מתמחרות   עלויות ההתמודדות עם סוגיית  גזי החממה בעת הערכת הזדמנויות עסקיות.

תעודת התמחות זו, הנלמדת דרך האינטרנט,  (online courses) מספקת אמצעי רב עוצמה כדי לרכוש ידע עדכני בהיבטים הטכניים הקשורים לניהול פליטות גזי חממה באמצעות תקנים ישימים ברחבי העולם. באופן ספציפי, התוכנית מתעסקת במדידה, דיווח, ניתוח, הפחתה, מסחר, ואימות של פליטות גזים. התוכנית באינטרנט זמינה ברחבי העולם, והמחזור הראשון  מתחיל בינואר 2017.

התוכנית מיועדת לאנשים השואפים או העוסקים בקיימות סביבתית, למנהלי אנרגיה ואנשי מקצוע נוספים בארגוני תעשייה, עסקים או ממשלה.התוכנית מספקת מדיניות, ידע טכני, כישורים ויכולות  הדרושים כדי להבין ולפעול על ההשלכות של החלטות בניהול אנרגיה ,כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים וליצור הזדמנויות עסקיות חדשות. בוגרי התכנית יוכלו למדוד, לנתח, ולדווח על שימוש באנרגיה וכדי להחיל עקרונות ניהול אנרגיה יעילים להפחתת פליטות גזי חממה.

התלמידים ילמדו את שיקולי ההנדסה, כלכלה, משפטים ולוגיסטיקה ליישום ניהול גזי חממה בהתאם למדיניות  הקיימת והמתוכננת  להפחתת הסיכון מפי מנהיגים בין-לאומיים בתחום זה.

הנושאים בקורס כוללים:

·       ניהול גזי חממה בהקשר האתגרים שמציב שינוי האקלים

·       מושגי יסוד של חשבונאות גזי חממה

·       שיטות להערכת פליטות, עם דגש על פעילויות הקשורות לאנרגיה

·       הפחתת הסיכון  בפרויקטים באמצעות  יעול  אנרגיה ואנרגיה מתחדשת

·       מדיניות  ותכניות להפחתת הסיכון, כולל שווקי פחמן

·       מערכות ניהול מידע ודיווח של גזי חממה

אימות פליטה והפחתת פליטה

Descrizione del programma

Il Graduate Certificate in Greenhouse Gas (GHG) Management è un programma di studio che prepara gli studenti a carriere professionali nell’economia a basse emissioni di carbonio del prossimo futuro. Per la realizzazione di  questo programma, che non e’ disponibile altrove, la George Washington University ha collaborato con il Greenhouse Gas -Management Institute,  organizzazione che detiene il primato  al mondo per l’istruzione sulla gestione dei GHG.

L’accordo di Parigi dei Paesi della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) è stato approvato da 195 paesi e prevede riduzioni significative di GHG a breve e lungo termine. Molti paesi stanno creando politiche e strumenti di mercato per raggiungere questo obiettivo. Oggigiorno, piu` di trenta mercati di scambio del carbonio (esistenti e in via di sviluppo) promuovono il commercio di GHG fra imprese industriali. Negli Stati Uniti, l'iniziativa regionale RGGI e la California Air Resources Board (CARB) rappresentano due programmi notevoli per la gestione e rendicontazione di GHG. La legge promulgata dalla U.S. Environmental Protection Agency, “Clean Power Plan,” regolamenterà emissioni di GHG provenienti dal settore della generazione elettrica, permettendo anche sistemi di cap-and-trade regionali.

In risposta alle richieste dell’Accordo di Parigi, attualmente circa 40.000 enti in tutto il mondo contabilizzano e riportano emissioni e rimozioni di GHG. Molti vogliono ridurre al minimo le proprie emissioni; altri adeririscono a programmi di riduzione obbligatori, oppure si preparano a farlo nel momento in cui nuove leggi in materia entreranno in vigore. Altri ancora mirano ad ottenere un vantaggio competitivo, oppure vogliono migliorare la loro efficienza energetica, o dimostrare che prendono sul serio questioni ambientali per essere riconosciuti per i loro sforzi. Un numero crescente di grandi imprese assegnano un prezzo interno al carbonio quando valutano opportunità commerciali di loro interesse.

Questo programma di istruzione on-line fornisce un importante strumento per acquisire conoscenza aggiornata e approfondita degli aspetti tecnici associati alla gestione di emissioni di GHG a livello globale. In particolare, i quattro corsi del programma affrontano la misurazione, il reporting, l'analisi, la riduzione, il commercio, e la verifica delle emissioni di GHG. Il programma e` disponibile a livello globale. La classe inaugurale avra' inizio nel gennaio 2017.

Il programma è progettato per aspiranti o esistenti gestori del settore ambientale ed energetico, e altri professionisti nell’ambito di organizzazioni industriali, commerciali, o governative. Il programma fornirà conoscenze tecniche, competenze e capacita indispensabili per capire e operare, sulla base delle implicazioni di decisioni  in materia di gestione dell'energia, per migliorare le prestazioni ambientali e creare nuove opportunità commerciali. I laureati del programma saranno in grado di misurare, analizzare e rendicontare le emissioni legate all'uso di energia e di applicare principi di gestione dell'energia che riducono le emissioni di GHG in modo economicamente efficace.

Gli studenti apprenderanno le considerazioni economiche, legali, ingegnieristiche, e logistiche per la  gestione dei GHG in conformità con politiche di mitigazione attuali e future sostenute da esperti riconosciuti in questo campo al livello internazionale.

Le tematiche trattate nel programma includono:

 • Gestione dei GHG nel contesto delle sfide poste dai cambiamenti climatici
 • Concetti fondamentali di contabilità dei GHG
 • Metodi per la stima delle emissioni di GHG, con particolare attenzione alle attività legate all'energia
 • Mitigazione a livello di progetto attraverso l'efficienza energetica e le energie rinnovabili
 • Sistemi e programmi di mitigazione, compresi i mercati del carbonio
 • Sistemi di dati per la gestione e il reporting dei GHGs
 • Verifica delle emissioni e delle loro riduzioni

I corsi saranno offerti in lingua inglese

조지 워싱턴 대학교의 온실가스 관리 자격증 프로그램은 학생들이 미래에 전문적으로 저탄소 세계에 기여할 수 있도록 설계되었습니다. 유엔은 신기호 체제(파리협정)를 최종 채택하였고 그 이후로도 획기적인 장단기 온실가스 감축 방안을 찾고 있습니다. 협정을 성공적으로 이루기 위해서는 온실가스 배출량을 감소해야만 하고 또 그를 위한 고도의 기술력을 갖춘 새로운 세대의 인재들이 필요합니다. 조지 워싱턴 대학교는 저명한 온실가스 관리기관(Greenhouse Gas Management Institute)과 제휴를 맺고 대학 졸업자들을 위한 자격증 프로그램을 시작하였습니다.

최근 많은 국가들이 온실가스 감축을 위해 시장 기반 메커니즘과 다른 정책 등을 수립하고 있으며. 현재 서른이 넘는 탄소 시장이 생겨남과 동시에 성장과정 중에 있습니다. 미국에서는 두 단체 RGGI 와 캘리포니아 대기 위원회 (CARB)가 규제된 온실가스 보고와 관리를 위한 노력들을 대표하고 있습니다. 또한 미국 환격보호국(EPA)의 청정전력계획서 (Clean Power Plan)는 미래에 전력 발전 부문에서 나오는 온실가스를 규제하고 동시에 탄소배출권(cap-and-trade) 시스템을 허용하게 됩니다.

기후변화 완화에 대한 수요에 대응하여, 전 세계 약 40,000 개의 단체들이 온실가스 배출량과 제거된 양을  수량화하고 보고하고 있으며. 여러 단체들은 온실가스 배출을 최소화 하길 지지하고 있습니다. 그들은 의무적인 프로그램을 따르며 보고하고 있거나 필요시 온실가스 배출량을 공시할 준비가 되어있길 바랍니다. 물론 이러한 이유에는 각 기관들의 경쟁력 이점을 유지하기 위함, 연료 효율의 개선, 그리고 심각한 환경문제를 응징한다는 보이기식 입증 등 여러 다른 이유가 있고, 최근에 많은 기업들이 비즈니스 전략을 평가할 때 탄소에 내부 가격을 매기기 시작하는 추세를 보이고 있습니다. 

이 온라인 졸업 자격증 프로그램은 세계적으로 적용 가능한 규격들을 사용하여 온실가스 배출량 관리와 관련된 최신 기술적 지식을 습득할 수 있는 수단을 제공합니다. 특히, 이 프로그램은 온실가스 배출량의 측정, 보고, 분석, 감소, 무역, 및 검증을 다룹니다. 온라인으로 제공되는 이 프로그램은 전 세계적으로 진행되며, 첫 취임 클래스는 2017년 1월부터 시작하게 됩니다.

이 프로그램의 대상으로는 세계에 있는 공업, 상업, 정부기관에 종사하고 있는 환경 또는 에너지 관리자들을 위해 만들어졌으며. 이와 관련된 정책, 기술적인 지식, 온실가스를 최소화하기 위한 에너지 경영방법을 가르쳐주는 자리를 마련해줌과 동시에 환경성과를 개선하고 새로운 비즈니스 창출을 위한 자리를 마련해줄 것입니다. 이 프로그램 졸업생들은 온실가스 배출을 줄이기 위한 에너지 사용법과 관련된 측정, 분석 및 온실가스 배출량을 읽는 능력을 얻게 되고, 비용 효율적인 에너지 관리 원칙들을 응용하는 방법을 배우게 될 것입니다. 

학생들은 엔지니어링, 경제, 법률, 물류 등 여러 분야의 전공과목을 배우며 온실가스 경영관리 능력과 정책 법을 세계적으로 알려진 전문가 밑에서 손수 배울 기회를 얻게 됩니다. 

프로그램에서 다루는 내용은 다음과 같습니다 : 

•기후변화로 인한 여려움들 관련 온실가스 관리

• 온실가스 회계의 근본적인 개념들

• 온실가스 배출량 산정 방법과 에너지 관련 활동

• 에너지 효율 및 재생 에너지를 통한 프로젝트 수준의 완화법

• 탄소시장을 포함한 완화 정책과 프로그램

• 온실가스 관리 데이터 시스템 및 보고 

• 배출량 및 배출 감소 확인

温室气体核算与管理学-研究生证书项目

乔治华盛顿大学环境能源管理研究所

华盛顿特区

Mr. Mei Dewen, President, China Beijing Environmental Exchange


第二十一届联合国气候变化大会于2015年12月在法国巴黎举行。在联合国气候变化框架公约(UNFCCC)下,196个国家联合通过了《巴黎协定》。《巴黎协定》是一

个旨在减少气候变化的全球性协议。协定指出,各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。根据协定,各方将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动。发达国家将继续带头减排,并加强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持,帮助后者减缓和适应气候变化。

温室气体核算与管理学的研究生课程证书旨在提供温室气体减排管理所需专业知识,帮助各个国家更好地落实巴黎协定的气候变化条款。

本研究生课程证书项目将会为在职人员提供专业的平台,从而获得全球最前沿的关于减少温室气体(GHG)排放的知识与技术。该课程聚集了温室气体排放的测量、报告、分析、减少、交易和验证的知识,是一个在24小时不同时区都可以注册的在线项目。该项目的计划起始日期是2017年1月。

此研究生证书项目专门为企业及政府内环境与能源部门经理或专家而设计。该课程将提供与温室气体实施与制订管理决策所需要的相关知识、技巧以及能力来确保环境效益的提高,同时捕捉全新的商业机会。该项目毕业的学生将具备测量、分析及出具以能源使用及成本效益为原则的温室气体排放报告的能力。

通过此项目,学生也将掌握由国际领导人实施的温室气体管理及未来温室气体减排政策实践中所需要具备的工程、经济、法律及运筹方面的知识。

项目中包含的主题有:

 • Ÿ温室气体管理在应对气候变化挑战中的作用

 • Ÿ温室气体核算基本概念

 • 温室气体排放评估方法(强调与能源相关的活动)

 • Ÿ如何在项目层面,通过提高能源效率和使用可再生能源实现温室气体减排

 • Ÿ减排政策和项目介绍(包括碳市场)

 • 温室气体管理系统和数据报告

 • 碳排放和减排验证

这一研究生课程项目包含四节主要课程,分别是:

EMSE6290 气候变化的基本科学原理

本课程将探索全球人为气候变化背后的科学知识及其探究过程。学生将学习如何在科学的不确定性及未知性的前提下来指导当地、国家及全球性的气候变化政策,同时学习在减缓和适应气候变化中的人为影响和挑战。

EMSE 6291 温室气体测量与报告

本课程将涵盖现有的测量和报告温室气体排放的方法和标准,重点强调了为业务部门和监管方案所涉及的环境核算框架。学生将培养温室气体核算所需的各方面能力,包括分析,评估和管理不同规模下温室气体的排放目录。同时,他们还将在学习如何将核算结果总结并制作成报告,以满足地方、国家和国际标准。同时运用已有知识来为商业领袖提出优秀建议。

EMSE 6292 温室气体减排: 项目与市场

本课程将涵盖减排分析的不同方法,包括对于温室气体减排(以能源效率和可再生能源为侧重点)项目的识别和分析。在学习减排的检测和报告中,本课程将采用以能源效率为准则的碳市场为工具。学生将利用适当的资源来辨别和选择减排项目并为其寻找已有的商业实例和技术,从而达到监测和评估减排和在市场中进行排放交易的目的。

EMSE 6293 温室气体管理保障和信息系统设计

本课程将涵盖温室气体排放数据系统的设计和运行。学生不仅可以获得到企业温室气体排放报告的验证和认定知识,还可以学习设计、评估、测试和运行温室气体信息管理系统来遵从适当的标准和应用。

温室气体管理的研究生证书项目将为那些在工作中期待更多成功的人士提供一个有效的工具。为那些需要硕士学位但又无法参与全日制课程,并且需要获得温室气体管理教育背景的专家们提供一个更好的选择。项目中所有课程都可以转至乔治华盛顿大学工程与应用科学学院的硕士或博士项目。企业或其他第三方可以赞助学生注册此项目。

Sertifikat program za menadžment gasova staklene bašte 

Postdiplomski Sertifikat program za menadžment gasova staklene bašte napravljen je da pripremi studente za stručni doprinos novom, niskougljeničnom svetu. Pariski sporazum Ujedinjenih Nacija je već stupio na snagu i ukazuje na neophodnost efikasnih kratkoročnih i drastičnih dugoročnih mera u cilju smanjenja emisije gasova staklene bašte (GSB). Takve mere zahtevaju novu generaciju kadrova - visoko kvalifikovanih menadžera gasova staklene bašte. Džordž Vašington Univerzitet je u saradnji sa Institutom za menadžment gasova staklene bašte, poznatom svetskom organizacijom za obuku u sferi menadžmenta gasova staklene bašte, osmislio i kreirao ovaj jedinstveni program za diplpomce, koji ne postoji nigde drugde u svetu.

Mnoge države uspostavljaju tržišne mehanizame i pravila u cilju smanjenja emisija gasova staklene bašte. Trenutno postoji više od trideset tržišta za trgovinu ugljenikom. U Sjedinjenim Američkim Državama, “Regionalna inicijativa za GSB” (RGGI) i “Odbor za vazdusne resurse Kalifornije” (CARB) ulažu značajne napore u vidu programa za izveštavanje i upravljanje gasovima staklene bašte. Planom “za čistu energiju” Agencije za žaštitu životne sredine - “The EPA’s Clean Power Plan“ - predviđena je regulacija emisije gasova staklene bašte u okviru sektora za proizvodnju električne energije i omogućen regionalni sistem ograničenja i trgovine gasovima (GSB).

Kao odgovor na zahtev za ublažavanje efekta klimatskih promena, oko 40.000 pravnih lica širom sveta meri i izveštava o emisiji i uklanjanju gasova staklene bašte. Većina želi da smanji emisiju štetnih gasova; drugi imaju obavezu da izveštavaju ili pak žele da budu spremni kada dođe vreme da se obajve podaci o emisiji.  Neki pak žele da steknu prednost, poboljšaju svoju energetsku efikasnost, odnosno pokažu da ozbiljno shvataju pitanje zaštite životne sredine i da budu priznati zbog toga. Sve je veći broj kompanija koje tokom procesa razmatranja poslovnih projekata uzimaju u obzir monetarnu vrednost emisije štetnih gasova tih projekata.

Ovaj onlajn Sertifikat program je odličan način da se stekne najsavremenije znanje o tehničkim aspektima upravljanja emisijom gasova staklene bašte korišćenjem globalno-prihvatljivih standarda. Naime, program se bavi merenjem, izveštavanjem, analizom, smanjenjem, trgovinom i verifikacijom emisija gasova staklene bašte. Nudi se na globalnom nivou kao online program. Prva klasa je počela u januaru 2017.

Program je namenjen onima koji žele da budu, ili vec jesu aktivni u sektoru upravljanja životnom sredinom i energijom ali i stručnjacima u industrijskom, poslovnom ili vladiniom sektoru. Uz pomoć ovog programa steći ćete znanje o zakonskoj regulativi, tehničko znanje, kao i veštine i sposobnosti koje su neophodne za poboljšanje uticaja upravljanja energijom na životnu sredinu, na emisiju gasova staklene bašte, i za stvaranje novih poslovnih mogućnosti. Po zavrsetku ovog Sertifikat programa moći ćete da izmerite, analizirate i izveštavate o emisiji gasova u energetskom sektoru, kao i da primenite isplative principe upravljanja energijom koji će smanjiti emisiju gasova staklene baste.

Sertifikat program će vas učiti inženjerskim, ekonomskim, pravnim i logističkim aspektima emisije i upravljanja gasovima staklene bašte u skladu sa postojećim i planiranim regulativama za ublažavanje njihovog uticaja na životnu sredinu.

Program se bavi sledećim temama:

•        Upravljanje gasovima staklene bašte u kontekstu klimatskih promena

•        Osnovna načela analize emisije gasova staklene bašte

•        Metode za procenu emisije gasova staklene baste, posebno u energetskom sektoru

•        Ublažavanje uticaja  kroz energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

•        Pravna regulativa i programi za ublažavanja emisije GSB, uključujući i trgovinu ugljenikom

•        Sistemi, izveštavanje i baze podataka o upravljanju gasovima staklene bašte

•        Verifikacija i smanjenje emisije gasova staklene bašte

 

Sera Gazı Yönetimi Online Sertifika Programı

Program Tanımı

Sera gazı yönetimi lisans sertifikası programı, öğrencileri düşük karbon içeren bir geleceğe profesyonel olarak hazırlamak için tasarlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in Paris Anlaşması, 2015 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar arası Konferansı’nda onaylanmıştır. Paris Anlaşması kısa ve uzun vadede sera gazı emisyonlarının belirgin ölçüde azaltılmasına ilişkindir. George Washington Üniversitesi, Dünya’nın sera gazı yönetimi eğitimi konusunda en önde gelen kurumu olan Sera Gazı Enstitüsü ile başka her hangi bir yerde benzeri olmayan bu lisans programı kapsamında işbirliği yapmaktadır.

Birçok ülke emisyonları azaltma amaçlı, piyasa bazlı mekanizmalar ve politikalar yürürlüğe koyuyorlar. Şuan otuzun üstünde mevcut ve gelişmekte olan karbon piyasası bulunmakta. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, en başta Bölgesel Sera Gazı Girişimi (RGGI) ve Kaliforniya Hava Kaynakları Kurumu (CARB) ‘nun sera gazı raporlama ve yönetimine ilişkin temsil ettiği iki ana efor gelmekte. Bunun yanısıra Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın Temiz Güç Plan’ı elektrik enerjisi üreten sektörde sera gazı emisyonlarının denetimi sağlayacak ve aynı zamanda emisyon üst sınırı ve ticaretine izin verecektir.

Riski azaltmak amaçlı oluşan talebe cevap niteliğinde, dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık olarak 40,000 işletme sera gazı miktarını ölçmekte ve raporlamaktadır. Birçoğu emisyonları minimize etmek istemekte; diğerleri ise raporlama yapmakla yükümlü oldukları zorunlu programlar tarafından denetlenmektedir. Diğer bir kısmı ise rakiplerinden üstün hale gelip, avantaj sağlamayı istemekte, enerji verimliliğini arttırmak veyahut çevre sorunlarına ne kadar duyarlı olduklarını göstermek ve bu sayede saygınlık kazanmayı hedeflemektedirler. Sayısı artmakta olan büyük firmaların birçoğu ise iş fırsatlarını değerlendirirken, karbona kendi içlerinde bir fiyat belirlemektedirler.

Bu online lisans sertifika programı ise, sera gazı emisyonlarının yönetimiyle ilişik her türlü güncel teknik donanıma ulaşımı sağlayıp, dünyanın her yerinde uygulanabilen standartları sunmaktadır. Özellikle, program sera gazı emisyonlarının ölçümü, raporlanması, analizi, azaltılması, ticareti ve doğrulanması konularına dikkat çekmektedir. Dünya’nın her yerinden ulaşıma açık, online bir programdır. Ders başlangıcı Ocak 2017’ de olacaktır.

Program, çevre ve enerji yöneticisi olmayı amaçlayanlarla birlikte mevcut yöneticiler ve endüstrideki diğer profesyoneller, özel ve devlet sektöründeki kurumlar için tasarlanmıştır. Teknik bilgi ve yürürlükteki politikalarla birlikte, enerji yönetiminde sera gazı mevzuatını anlamak, çevre performansını arttırmak ve yeni iş sahaları yaratabilmek için gerekli olan özellikleri kazandırmayı hedeflemektedir. Programı bitirenler, enerji kullanımına ilişkin emisyonların ölçümünü, analizini ve raporlamasını yapabilir hale gelecek ayrıca sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli uygun maliyetli enerji yönetimi prensiplerini uygulamasını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, sera gazı yönetiminde mevcut olan ve planlanan sera gazı risk azaltılması politikalarınının uygulamalarına yönelik mühendislik, ekonomi, hukuk ve lojistik hususlarını bu alandaki tanınmış liderlerden öğreneceklerdir.

Program kapsamında yeralan konular şu şekildedir:

 • İklim değişikliğinden kaynaklı zorluklar kapsamında sera gazı yönetimi
 • Sera gazı muhasebesinin temel konseptleri
 • Sera gazı emisyonlarının tahmin yöntemleri, enerji- ilişik aktiviteler doğrultusunda
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide proje-seviyesinde risk azaltma
 • Risk azaltma politikaları ve programları, karbon piyasası dahil
 • Sera gazı yönetimi very sistemleri ve raporlama
 • Emisyon değerleri belirleme ve emisyon azaltma

Program ingilizce olacaktır.

GHG Course Detail